ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 การหาค่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างง่าย โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมกรวย
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2561 การตรวจเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ด้วยวิธีดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบ วัดค่าสีจากสัตว์ปีกในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก , ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2561 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนโดยแบบจำลองปริมาณผลผลิตทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วย KDA โมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิม แสนบุญศิริ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกล้วยไข่
งานวิจัย ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2561 ดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อการจำแนกชนิดปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2561 การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ตาก
งานวิจัย สุนี ศักดาเดช และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2561 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2561 แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ และ สุรนาถ สิทธิวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2561 การสำรวจไลเคนบริเวณป่าพรุในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก , พิสุทธิ์ การบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2561 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าและระบบนิเวศหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2561 การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2561 ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ , ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2561 การประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
งานวิจัย นิภัทร เปี่ยมอรุณ , นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2561 การทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุล Bulbophyllum โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัย วัชรี วรัจฉรียกุล , พิมใจ สุวรรณวงค์ และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2561 การฟอกตัวของน้ําต่อคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบยางพาราในการ ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และเดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2561 ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารสกัดเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำและข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2561 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2561 การแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเล ในบริเวณอ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ประสาน แสงไพบูลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี