ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 แนวทางการนิเทศติดตามผลการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
งานวิจัย เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ฬิฏา สมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
2 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง และ วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
3 2561 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู และคณะ คณะครุศาสตร์
4 2561 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
5 2561 การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานของครูผู้ช่วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
6 2561 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง และคณะ คณะครุศาสตร์
7 2561 การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ติยาพร ธรรมสนิท และคณะ คณะครุศาสตร์
8 2561 การศึกษาภาวะผู้นาและทิศทางใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และ เสาวนีย์ เจียมจักร คณะครุศาสตร์
9 2561 แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง สังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
10 2561 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัย วิวัฒน์ เพชรศรี , ธีรพงษ์ จันเปรียง คณะครุศาสตร์
11 2561 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ , พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
12 2561 ความต้องการและแนวทางการพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
13 2561 ข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ กรฎา สุขุม คณะครุศาสตร์
14 2561 การศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP P Two-way communication Model” เพื่อพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
15 2561 แนวทางส่งเสริมความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
16 2561 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออก
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคณะ คณะครุศาสตร์
17 2561 รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ศึกษากรณี การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี
งานวิจัย คมพล สุวรรณกูฏ , กนกวรรณ เบญจาทิกุล และ ณิชาภา เจริญรูป คณะครุศาสตร์