ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 การพัฒนาเครื่องคัดแยกผลไม้ต้นแบบสำหรับชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย และ คมสัน มุ่ยสี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2561 การศึกษากำลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2561 การออกแบบสร้างรถพ่นสารของเหลวสำหรับสวนผลไม้ระยะชิด
งานวิจัย อาทิตย์ คำต่าย, กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ สินาด โกศลานันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2561 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบ QR Code
งานวิจัย ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และ ศศินภา บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2561 การสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานโดยใช้จักรยานสำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล และ พงศธร จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2561 กังหันลมแกนตั้งความเร็วลมต่ำสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำประปาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะจิก
งานวิจัย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร , อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2561 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2561 ระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2561 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2561 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2561 กระถางควบคุมความชื้นอัตโนมัติสำหรับบอนไซ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 2561 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออก
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 2561 ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่ คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
งานวิจัย กานต์ นัครวรายุทธ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 2561 แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ อิงณภัสร์ พงศ์ธนาบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 2561 การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม