ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
21 2563 สุขภาพจิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
22 2563 วิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะแบบบี
งานวิจัย พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ , จิราพร จันวิเศษ และ ภาษิต ลิ้มประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 2563 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เพ็ญศิริ สมารักษ์ , นันทภัค บุรขจรกุล และ เปรมปรีดา ทองลา คณะวิทยาการจัดการ
24 2563 วิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละคร ในเรื่องสั้นของเดือนวาด พิมวนา
งานวิจัย กรฎา สุขุม และ สริตา ปัจจุสานนท์ คณะครุศาสตร์
25 2563 วิธีการทำซ้ำสำหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดและการทำภาพมัวให้ชัดเจน
งานวิจัย ดวงกมล กิจควร และ อนันตชัย แปดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 2563 ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจัย ธนกร ภิบาลรักษ์ และคณะ สำนักศิลปวัฒนธรรม
27 2563 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค
งานวิจัย เบญจมาศ เนติวรรักษา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 2563 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย จากผลการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
งานวิจัย พัชรินทร์ เสือสาวะถี และ ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี คณะครุศาสตร์
29 2563 ผลของสารสกัดหยาบจากอบเชย และน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนมะม่วงอกร่อง
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30 2563 การเตรียมและสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งใน กระบวนการผลิตยาสมุนไพร
งานวิจัย วิทวัส สิงห์สังข์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 2563 ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่า
งานวิจัย สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และสราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
32 2563 การขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และผลของเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ต่อการควบคุม โรคตับอักเสบเฉียบพลันในกุ้งขาวแวนนาไม
งานวิจัย เสาวภา สุราวุธ, กัญญารัตน์ สุนทรา และวิญญู ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 2563 การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ท่อเทอร์โมไซฟอน
งานวิจัย อนุรักษ์ รอดบำรุง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 2563 อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ และ สมยศ ศรีคงรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2563 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
36 2563 เรื่องเล่าประจำถิ่นจังหวัดจันทบุรี บทบาทการสร้างพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
งานวิจัย สมปอง มูลมณี และ กรฎา สุขุม คณะครุศาสตร์
37 2563 ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือ ที่เหมาะสมจากรัฐ ศึกษาเฉพาะพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาทิตยา โภคสุทธิ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
38 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อมรรัตน์ เลขกาญจน์ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
39 2563 ศักยภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในจังหวัดจันทบุรีในการย่อยสลายไกลโฟเสท
งานวิจัย จิรภัทร จันทมาลี และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2563 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) กรณีศึกษา : ระบบงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดหน่วยงานคณะ
งานวิจัย ดุษฎี ชลปรีชา และ ภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์