ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2563 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) กรณีศึกษา : ระบบงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดหน่วยงานคณะ
งานวิจัย ดุษฎี ชลปรีชา และ ภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์