ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2563 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงควบคุมระยะไกล สำหรับลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2563 ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2563 ผลกระทบของน้ำยางข้นต่อกำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตกำลังสูง
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , สินาด โกศลานันท์ และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2563 ระบบควบคุมอุณหภูมิการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนวัสดุเพาะเห็ดด้วยไอน้ำอัตโนมัติ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และ พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2563 ระบบควบคุมการอบแห้งเห็ดหลินจืออัจฉริยะด้วยการเรียนรู้ของ โครงข่ายประสาทเทียม
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง และ ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2563 การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยใช้วิธีการฝังพลอยในเซรามิก
งานวิจัย ภัทรา ศรีสุโข , นฤมล เลิศคำฟู และ กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2563 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค
งานวิจัย เบญจมาศ เนติวรรักษา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2563 การเตรียมและสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งใน กระบวนการผลิตยาสมุนไพร
งานวิจัย วิทวัส สิงห์สังข์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2563 การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ท่อเทอร์โมไซฟอน
งานวิจัย อนุรักษ์ รอดบำรุง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม