ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
งานวิจัย สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ จันทนิภา มะณีมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2564 การประดิษฐ์ยาสีร้อนสำหรับงานเครื่องประดับจากการใช้วัตถุดิบหลัก (แร่ควอตซ์) ในแหล่งจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุรพงษ์ ปัญญาทา, ภัทรา ศรีสุโข และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2564 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการต่อการเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ หทัยชนก อินลบ คณะครุศาสตร์
4 2564 รถเข็นขนส่งผลไม้ด้วยพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2564 ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนฐานรากในระดับครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2564 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย และ คมสัน มุ่ยสี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
8 2564 การเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ที่พบในสวนยาง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งานวิจัย เสาวภา สุราวุธ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2564 การเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องสายน้ำนมในสภาพปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ , สราวุธ แสงสว่างโชติ และ กมลภัทร ศิริพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ใน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2564 การพัฒนาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 2564 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ และ ศุทธินี เมฆประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2564 การพัฒนาการดำเนินการแบบของทีเซงและการประมวลผลสัญญาณ
งานวิจัย อนันตชัย แปดเจริญ , ดวงกมล กิจควร และ นาคนิมิตร อรรคศรีวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง, เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
16 2564 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง คำทับศัพท์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Math League สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว คณะครุศาสตร์
17 2564 การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งจากกระบวนการเจียระไนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ
งานวิจัย ภัทรา ศรีสุโข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 2564 การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล, คิดชาย อุณหศิริกุล และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2564 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานการส่งออกมังคุดในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
งานวิจัย สำราญ ชำโสม และ กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 2564 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูป
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม