ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 การเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ที่พบในสวนยาง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งานวิจัย เสาวภา สุราวุธ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2564 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ และ ศุทธินี เมฆประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2564 การพัฒนาการดำเนินการแบบของทีเซงและการประมวลผลสัญญาณ
งานวิจัย อนันตชัย แปดเจริญ , ดวงกมล กิจควร และ นาคนิมิตร อรรคศรีวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2564 การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล, คิดชาย อุณหศิริกุล และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2564 การพัฒนาเครื่องปรุงสำเร็จรูปหน่อกระวานอบแห้งและน้ำมันกระวาน สำหรับไก่ต้มกระวาน
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2564 สารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลายปลาทอง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ , วัชรี วรัจฉรียกุล และ สิริกร ชัสวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี