ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการต่อการเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ หทัยชนก อินลบ คณะครุศาสตร์
2 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
3 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง, เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
4 2564 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง คำทับศัพท์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Math League สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว คณะครุศาสตร์
5 2564 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย เจนวิทย์ วารีบ่อ, ธีรพงษ์ จันเปรียง และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
6 2564 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร และ ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
7 2564 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
8 2564 รูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักการครองใจคนของครูในโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
9 2564 ภาพตัวแทนเด็กดีในข่าวสังคมออนไลน์
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ พัชรินทร์ เสือสาวะถี คณะครุศาสตร์