ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
งานวิจัย สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ จันทนิภา มะณีมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2564 การเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องสายน้ำนมในสภาพปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ , สราวุธ แสงสว่างโชติ และ กมลภัทร ศิริพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 2564 ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 2564 ผลการใช้สารสกัดจากพรมมิ (Bacopa monnieri) ต่อการต้านเชื้อ Aeromonas sp. และ Streptococcus sp. ในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ, พรพรรณ สุขุมพินิจ และ อารยา แดงโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 2564 การเจริญเติบโตและปริมาณไฟโคไซยานินของสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำหมักตะกอนของเสียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและน้ำหมักเคยในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
งานวิจัย สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และ สราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร