ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2565 ปัจจัยความสามารถปรับตัวในอาชีพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19
งานวิจัย นภดล แสงแข, ภานิตา โพธิ์แก้ว และ นิศารัตน์ แสงแข คณะวิทยาการจัดการ
2 2565 ระบบสาธิตสูบน้ำบาดาลน้ำตื้นพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2565 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์, เหมือนฝัน คงสมแสวง และ สุทธินันท์ โสตวิถี คณะนิเทศศาสตร์