ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แผนงานวิจัยการวิจัยและพัมนาเพิ่มมูลค่าของเปลือกทุเรียน
ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์, อาจารย์กุลพร พุทธมี, อาจารย์หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, อาจารย์จิรพร สวสัดิการ, อาจารย์วิกันยา ประทุมยศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00