ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกทุเรียนในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน
อาจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ, อาจารย์เลิศชัย จิตร์อารี, อาจารย์สมชาย ชคตระการ(บุคคลภายนอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00