ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์ อุบาลี, รศ.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, อาจารย์จำลอง แสนเสนาะ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00