ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการทรัพยากรประมงปูม้าอย่างบูรณษการ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา : อ่างคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข, อาจารย์พรพิมล กาญจนวาศ, อาจารย์พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00