ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เครื่องผลิตสบู่สมุนไพรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน
อาจารย์คมสัน มุ่ยสี, ว่าที่ร้อยตรีวยากร อุดมโภชน์, อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง, อาจารย์โพธิ์ทอง ประณีตพลกรัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00