ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของต้นสาคูภายใต้สภาวะความเครียดที่เกิดจากความแห้งแหล้งและเกลือ
อาจารย์วิกันยา ประทุมยศ, อาจารย์เลิศชัย จิตร์อารี, Hiroshi Ehara (บุคคลภายนอก), รศ.สมชาย ชคตระการ(บุคคลภายนอก), ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว(บุคคลภายนอก), ผศ.นรุณ วรามิตร(บุคคลภายนอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00