ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี
นายสมพงษ์ เส้งมณีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, อาจารย์บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ, อาจารย์ภารดี พึ่งสำราญ, อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00