ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การคัดกรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต, อาจารย์สุนิษา สุวรรณเจริญ, อาจารย์เรืองวิทย์ สว่างแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00