ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Relationship Among Educational Background towards Academic Achievement of the Computer Education Students in Rambhai Barni Rajabhat University with Geographic Information System
อาจารย์นที ยงยุทธ,อาจารย์วิระ ศรีมาลา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2558
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลังทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์ปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางการศึกษาและตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มาจากการคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 อย่าง คือ แบบบันทึกข้อมูลสำหรับการคัดลอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีและแบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1.ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษามีจำนวน 3 ตัวแปร คือ 1) การเคยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 2) ระดับรายได้รวมของครอบครัวเกิน 150,000 บาทต่อปี และ 3) เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.463, -0.333 และ 0.298 ตามลำดับ และ 2.ได้สมการพยากรณ์ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรูปคะแนนดิบ = 1.682 .433 (การเคยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์) .341 (เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย) และสมการพยากรณ์ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรูปคะแนนมาตรฐาน = .458(การเคยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์) .290 (เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย) ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ 0.298 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางด้านตำแหน่งที่อยู่ของโรงเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาจบการศึกษามา ไม่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างนี้นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The main purposes of this research were to 1. Study the educational background of the students in the high school education is related to the results of students in the first grade. 2. To generate an equation for predicting the GPA in the first year of bachelor degree. The samples of the research were students studying computer education 54 persons was selected from high school graduates in Chantaburi The research tools used were 2 recorders for copying records, and educational background factors. The result is 1. Variables related to student achievement were 3, :1) computer skill contest, 2) total family income of 150,000 Baht/year, and 3) GPA. Of high school and the coefficient of correlation was 0.463,-0.333 and 0.298, respectively. 2. The predictive equation of the learning outcome in the raw score =1.682 0.433 (ever to compete in the computer skills) 0.341 (GPA of high school) and the standard score =0.458 (ever to compete in the computer skills) 0.290 (GPA of high school) with a predictive efficiency of 0.298. And result found about the position of the school not relate to learning achievement of student when they study in the university.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ภูมิหลังทางการศึกษา, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Academic achievement, Educational background, GIS
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-21 10:44:06

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด