ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2558
สกอ.ภายใต้โครงการอุดมศึกษา
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00