ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี : วัฒนธรรมรูปแบบการผลิตและการเปลี่ยนแปลง
ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
สกอ.ภายใต้โครงการอุดมศึกษา
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00