ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในดินสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี
ดร.จิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
สกอ.ภายใต้โครงการอุดมศึกษา
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00