ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับสำหรับวิสาหกิจชุมชน ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา : จังหวัดจันทบุรี
นางสาวภัทรา ศรีสุโข
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2558
สกว.
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00