ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของการเว้นระยะที่มีต่อการระลึกเสรีคำรูปธรรมและคำนามธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Spacing Effect on free Recall of Concrete and Abstract Nouns of Undergraduate Students at Rambhai Barni Rajabhat University
รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์,รศ.วรญา ภูเสตวงษ์,อาจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์,นางสาวปนัดดา ศิริพัฒนกุล
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของการเว้นระยะที่มีต่อการระลึกเสรีคำรูปธรรมและคำนามธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับการทดลองตามความสมัครใจ ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระที่ศึกษา 2 คำ คือ ชุดคำที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตัวแปรอิสระตัวที่ 2 คือ ระยะห่างซึ่งมี 4 ระยะ คือ 0, 8, 16 และ 32 คำ คั่นในระหว่างการเสนอข้อกระทงครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ ชุดคำรูปธรรมและคำนามธรรม ซึ่งเป็นภาษาไทย 2 พยางค์ การทดลองครั้งนี้ทำกับผู้รับการทดลองทีละคน โดยการฉายรายการคำรูปธรรมและคำนามธรรมแบบต่อเนื่อง หลังจากเสนอรายการคำจบลง ให้เวลาในการระลึก 10 นาทีในแต่ละรายการ โดยให้ผู้รับการทดลองแต่ละคนเขียนคำให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถระลึกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ชนิดวัดซ้ำภายในผู้รับการทดลองของคะแนนที่ระลึกได้ และเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างระยะห่างต่างๆโดยใช้ Newman-Keules test
The purposes of this study were to investigate the spacing effect on free recall of concrete and abstract nouns and to compare the free recall of concrete to that of the abstract nouns of Undergraduate students. The subjects consisted of thirty volunteer students from Rambhai Barni Rajabhat University. In this study, there were two independent variables being studied : concrete and abstract nouns, and four lags. There were 0, 8, 16 and 32 words intervening (or lags 0, 8, 16 and 32) between the first and second presentations. The materials used in this experiment were the sets of concrete and abstract nouns which were two-syllabled words in Thai. In this experiment, the lists of concrete and abstract nouns were presented to each subject one by one by a projector. After the lists of words presentation was complete, the subject had 10 minutes for each list to write as many words as he or she could recall, but not the order of words, on the answer sheet. The collected data then were analyzed through the applications of analysis of variance for within subjects:two-way experimental design with replications and the Newman-Keules test.
คำรูปธรรม, คำนามธรรม
Abstract Nouns
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 16:04:32