ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
อาจารย์บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ, อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท, อาจารย์ปภินวิชตฏ์ โพธิ์กาศ, นายบรรพต สันตะพันธ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00