ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
อาจารย์ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, อาจารย์กุลพร พุทธมี, นายนิพนธิ์ เอนกกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00