ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 : ศึกษากรณ๊วัดในเขตจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี, อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต, อาจารย์กุลปราณี ศรีใย, อาจารย์อดิศร กุลวิทิต, นายอดิศักดิ์ ใบชา, นายสุวิชา เย็นเจริญ
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00