ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษา โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา, อาจารย์นันทภัค บุรขจรกุล, อาจารย์บุษรา บรรจงการ, อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว, นางสาวปิยาพัชร คูหาวิจิตรกุล
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00