ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาเว็บท่าธุรกิจอัยมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์, อาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์, อาจารย์ศักดา อ่างวัฒนกิจ, อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00