ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะอย่างง่ายของอะลูมิเนียม เหล็กและทองแดง โดยใช้กฎการเย็นตัวของนิวตันและการศึกษาเปรียบเทียบ
อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา, นายสหรัฐ แก้วในหิน, นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00