ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภคในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ, อาจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก, นางสาวบุษบา สิทธิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00