ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับแฟชั่นภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design)
อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา, อาจารย์วีระประวัติ เพ็งพันธุ์, อาจารย์ภัทรา ศรีสุโข
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00