ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบของที่รลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์พรพจน์ หมื่นหาญ, อาจารย์เข็มชาติ เชยชม, อาจารย์สิริวิภา วิมุกตายน, อาจารย์อลงกรณ์ กรานโต
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00