ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์นภา จันทร์ตรี, อาจารย์ราตรี พิงกุศล, อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00