ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความเข้าใจของนักการเมืองท้องถิ่นต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์วงธรรม สรณะ, อาจารย์พรทิวา อาชีวะ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00