ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แผนงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงาะ
นางสาวหยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, ผศ.วริศชนม์ นิลนนท์, นางกุลพร พุทธมี, ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ, นางสาววิกันยา ประทุมยศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00