ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากน้ำเงาะโดย Acetobacter xylinum
อาจารย์หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, ผศ.วริศชนม์ นิลนนท์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00