ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง
The study on the Suitable Condition of Ethanol Production From Waste Rambutan
ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง โดยศึกษายีสต์ 4 สาย พันธุ์และเชื้อผสมคือ Saccharomyces cerevisiaeTISTR 5194, S.cerevisiaeTISTR5094, S. cerevisiaeTISTR5596, S. cerevisiaeTISTR5020 เชื้อผสมและศึกษาลักษณะที่เหมาะสมของเงาะ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ เงาะเฉพาะเนื้อและน้ำ, น้ำเงาะ, เงาะเฉพาะเนื้อและเมล็ด และเงาะทั้งผล โดยได้วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ใช้เวลาหมัก 14 วัน ทําการวิเคราะห์ผลทางเคมีและทางกายภาพทุกวัน การหมักเอทานอลจากเงาะพบว่าลักษณะของเงาะที่ใช้เฉพาะเนื้อและน้ำเงาะยีสต์มีความสามารถหมักให้เกิด แอลกอฮอล์สูงสุ ด ได้แก่ เชื้อ S. cerevisiaeTISTR5020 มีปริมาณแอลกอฮอล์ทังหมดร้อยละ 11.4 ในวันที่ 11 รองลงมาคือ เอทานอลที่หมักจากนําเงาะที่หมักด้วยยีสต์ S. cerevisiaeTISTR5020 มีปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งหมดร้อยละ 10.8 ในวันที่ 12 รองลงมา เอทานอลที่หมักจากเงาะทั้งผลและเมล็ดด้วยยีสต์S. cerevisiaeTISTR5020 มีปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งหมดร้อยละ 10 ในวันที่ 11 สุดท้ายเอทานอลที่หมักจากเงาะเฉพาะเนื้อและเมล็ดด้วยยีสต์S. cerevisiaeTISTR5020 มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยที่สุดมีค่าเท่ากบร้อยละ 8 ในวันที่ 10 และวันที่ 11 พบว่ายีสต์ทุกสายพันธุ์ช่วงวันที่ 10 ถึงวันที่ 12 เป็ นช่วงที่ยีสต์เริ่มย่อยน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากและในทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
The studies on the suitable condition of ethanol production from waste Rambutan by yeast varities.Fourvaritiesof yeast were Saccharomyces cerevisiae. TISTR 5194, S.cerevisiae TISTR 5094, S.cerevisiae TISTR 5596, S.cerevisiae TISTR 5020 and mixed each of them. The Rumbutan were prepared for four conditions as 1)Rambutan juice 2)Rambutan with pulp 3) Rambutan with seed and 4) Rambutanwhole fruit. The research was design by Compleletely Randomized Design: (CRD). Fermentation times were 14 days. The result shown that S.cerevisiaeTISTR 5020on Rambutan with pulp was the hihest alcohol volume as 11.4% at 11 days and Rambutan with juice was 10.8% alcohol volume at 12 days and Rambutan with seed was 10.0% alcohol volume at11 days respectively by different test (P<0.05). The least alcohol volume was from S.cerevisiae TISTR 5020 as 8.0 % at 10 dayswith Rambutan with seed.All yeast fermented and produced alcohol at 10-12 days, percentage of alcohol were 8.0-11.4%
เอทานอล
Ethanol
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-17 10:54:08

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด