ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นางสาวชุตาภา คุณสุข, นางสาวพรพิมล กาญจนวาส, นายพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00