ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน
-
ผศ.วริศชนม์ นิลนนท์,นายประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตแป้งจากเมล็ดทุเรียน ศึกษาคุณสมบัติแป้งเมล็ดทุเรียนที่ได้ และศึกษาการใช้ประโยชน์ของแป้งในผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี ผลการวิจัยในขั้นตอนการสกัดแป้ง เมล็ดทุเรียนจะถูกนำมาล้าง และหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำมาแช่วารส้มเข้มข้น 1-5% และ โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 1% นำไปบดในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ 0.05-0.30% จากนั้นนำมาล้างและทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เวลา 5 ชั่วโมง ก่อนนำไปบดให้เป็นผงแป้งในขั้นสุดท้าย คุณสมบัติของแป้งเมล็ดทุเรียนที่ได้ เม็ดแป้งมีลักษณะรูปร่างแบบผสมทั้งแบบกลมและเหลี่ยม ผิวหน้าเรียบ
Durian seed were processed to produce flour and to study the various properties of flour. Then,after durian seed four has been used to study for the utilization in bakery products (hamburger, breadsticks, and cookies) Results of extractive process, durian seed were washed and chppoed into small pieces. It was soaked with 1-5% alum, 1% NaHCO3 2 hrs. and wet milled in 0.05-0.30% Na2S2O5 Then, it was washed and dried at 65 C for 5 hrs. before milled into flour.
ทุเรียน,เมล็ดทุเรียน,แป้งทุเรียน,แป้งเมล็ดทุเรียน,ผลิตเบเกอรี่
Durian,Bakery Products,Durian seed flour,durian seed
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-07-31 15:23:44

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด