ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์การทำสวนยางจันทบุรี จำกัด
The Risk management of Logistics System for Rubber Holder Cooperatives Federation of Chanthaburi Co. Ltd., Chanthaburi
รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
การจัดการความเสี่ยงระบบโลจิสติกส์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นในโซ่อุปทาน แสวงหาแนวทางในการใช้การจัดการโซ่อุปทานในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น และศึกษาแนวปฏิบัติในการดำเนินงานและธุรกรรมซื้อขายที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 120 คน สหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 24 สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีจำกัด จำนวน 1 องค์กร และบริษัทผู้ประมูลยางกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรีจำกัด จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 บริษัท การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล และ การแปลผลความหมายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
The study risk management of para rubber logistics system for Rubber Holder Cooperatives Federation of Chanthaburi Co. Ltd.(RCFC) was aimed to study the nature and form of risk occur in the supply chain, ways of using supply chain management to manage those risk and educational practices in the operation and transaction that occurred in the supply chain. The research instrument and procedure for data collection included a questionnaire, observation, interview and focus group meeting. Descriptive statistics was employed for both quantity and quality data analysis.
การจัดการความเสี่ยง, ระบบโลจิสติกส์, ยางพารา
Risk management, Logistics System, Rubber
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-14 11:16:00

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด