ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย
Transformative Learning Process for Improvement of Early Childhood Teachers
นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2556
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลงสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครู 2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง สําหรับการพัฒนาครูปฐมวัย ในด้านองค์ความรู้ เจตคติ และทักษะวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครู ปฐมวัยจากโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จํานวน 20 คน การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ และระยะที่ 2 การสรุปและ นําเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย
This research was 1) to study the knowledge of transformative learning for professional development of teacher, and 2) to develop transformative learning process for improvement of early childhood teachers in knowledge attitude and professional skill. The research participants were twenty early childhood teachers from schools in 3 provinces in the eastern of Thailand. This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of two phases: 1) the development of learning process consisting of three steps; (1) construction of the initial process, (2) preliminary field study of the process, and (3) analysis and revision of the process, and 2) the conclusion of the research results.
กระบวนการเรียนรู้, ครูปฐมวัย
Learning Process, Childhood Teachers
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 11:57:02

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด