ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เทคโนโลยีการจัดการหลุมปลูกพืชเศรษฐกิจ (กล้วยไข่ และยางพารา) เพื่อการถนอมความชื้นของจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์สุทิศา พินิจไพฑูรย์, รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
สกอ.ใหญ่
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00