ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองปากน้ำแขมหนูด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
สกอ.ใหญ่
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00