ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การดำเนินงานและความคาดหวังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน, นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00