ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเขตตะวันออก
The Kindergarten Teachers’ Desired Characteristic in ASEAN Community Trend in Regard to The Perception of Administrators and Teachers in The East School of Education Service Area
อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และด้านการประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาเขตภาคตะวันออกที่มีการจัดการศึกษาระดับอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 8 โรง เป็นผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 8 คน และครู จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The purpose of this research was to study the kindergarten teachers’ desired characteristic in ASEAN community trend in regard to the perception of administrators and teachers on knowledge, teaching and practice. The sample group of this study consisted of 8 administrators and 52 teachers in the east school of education service area. The research instruments was desirable characteristics of administers and kindergarten teachers questionnaire. The data was analyzed by using frequency distribution, percentage, means and standard deviation.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ครูอนุบาล
Kindergarten Teachers, Desired characteristic
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-17 11:20:18

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด