ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนสละในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล, อาจารย์เลิศชัย จิตร์อารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00