ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การใช้วัชพืชน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ เพื่อทำอาหารสัตว์น้ำ
อาจารย์สราวุธ แสงสว่างโชติ, อาจารย์คณิสร ล้อมเมตตา, อาจารย์สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, อาจารย์อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00