ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายในโรงพยาบาล(กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร, อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์, อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มพาล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00